Dịch vụ công trực tuyến
Chọn Lĩnh vực :


STT

Thủ tục

Mức độ cung cấp

Đăng ký dịch vụ công

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.
[ Tải về ]

3

2

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
[ Tải về ]

3

3

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.
[ Tải về ]

3

4

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
[ Tải về ]

3

5

Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.
[ Tải về ]

3

6

Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
[ Tải về ]

3